تعاونی برتر ملی در دو سال متوالی

شرکت تعاونی توسعه و عمران
​​​​​​​ شهرستان قم

025-37719923

معرفی شرکت

تأملی بر شرکت تعاونی های توسعه و عمران شهرستانی: تأسیس تعاونی های توسعه و عمران شهرستانی، اقدامی نهضت گونه در جهت پیشرفت و آبادانی شهرستان ها، یک ضرورت می باشد که ضمن سالم سازی محیط های اداری از حیث رانت بازی و دیگر خطاها و تخلفات، مردم را نسبت به آینده امیدوار می سازد. طرحی که اشتغال زایی، افزایش سرمایه و درآمد مردم، تسریع در رشد و توسعه تمامی شهرها، …
ادامه مطلب

مطالب ویژه

دسته بندی ها