تعاونی برتر ملی در دو سال متوالی

شرکت تعاونی توسعه و عمران
​​​​​​​ شهرستان قم

025-37719923

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان قم شماره ثبت ۱۲۸۴۰ بدینوسیله از تمامی نمایندگان اعضای شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان قم به شماره ثبت ۱۲۸۴۰ و شناسه ۱۴۰۰۴۰۳۳۱۸۵ دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول که در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ راس ساعت ۱۸:۰۰ به صورت حضور فیزیکی افراد در آدرس قم خیابان معلم،مجتمع ناشران،طبقه …
ادامه مطلب

مطالب ویژه

دسته بندی ها