تعاونی برتر ملی در دو سال متوالی

شرکت تعاونی توسعه و عمران
​​​​​​​ شهرستان قم

025-37842105

اعضای هیئت مدیره شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان قم

 

 

 

سیدضیاءالدین ضیاییمدیرعامل

سوابق اجرایی

محسن صابری مقدمرئیس هیئت مدیره

سوابق اجرایی

حسن بختیارینائب رئیس هیئت مدیره

سوابق اجرایی

رضا سیارعضو هیئت مدیره

سوابق اجرایی

سیدمهدی علیزاده طباطباییعضو هیئت مدیره

سوابق اجرایی

عیسی رضاییعضو هیئت مدیره

سوابق اجرایی

احمد عفتاندبیر و عضو هیئت مدیره

سوابق اجرایی

محمدجواد سقایتیبازرس

 

سوابق اجرایی