تعاونی برتر ملی در دو سال متوالی

شرکت تعاونی توسعه و عمران
​​​​​​​ شهرستان قم

خرید سهام

025-33554377

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،(( قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران))در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم اردیبهشت ماه یکهزاروسیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 93/02/31 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 14499/31 مورخ 93/03/05 ریاست مجلس شورای اسلامی واصل گردید​​​​​​​

درباره ما: