تعاونی برتر ملی در دو سال متوالی

شرکت تعاونی توسعه و عمران
​​​​​​​ شهرستان قم

خرید سهام

025-33554377

اساسنامه شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان قم

ماده3- موضوع فعالیت:

تعاونی می­‌تواند برای تحقق اهداف موضوع ماده (2) این اساسنامه، در چارچوب قوانین مندرج در ماده (1) قانون تأسیس فعالیت نماید، مشروط به اینکه طرح دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی بوده و درصورت نیاز به اخذ مجوز فعالیت از دستگاه‌های ذیربط، مجوز آن دریافت شده باشد موارد زیر نیز جزء فعالیت‌های مجاز تعاونی تعیین می­‌شود.

  1. انجام فعالیت‌های عمران و آبادی شهرها و روستاهای شهرستان حوزه فعالیت و سرمایه­‌گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیت‌ها  و بنگاه‌های اقتصادی مربوطه؛
  2. ایجاد و اداره واحدهای اقتصادی، تولیدی، توزیعی، فرهنگی، ورزشی و خدماتی که مرتبط با تحقق اهداف تعاونی باشد؛
  3. خرید سهام بنگاههای دولتی مستقر در شهرستان حوزه فعالیت از طریق مذاکره و مدیریت آنها (موضوع تکلیف هیأت واگذاری به عدم رعایت ترتیب مندرج در ماده (20) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی)؛
  4. سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه‌­ای شهرستان، از جمله به صورت شرکت مادرتخصصی (هلدینگ) و یا تشکیل شرکت‌های اقماری درصورت تصویب مجمع عمومی عادی؛
  5. تملک اراضی واقع در بافت‌های فرسوده شهری و روستائی مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری از طریق پرداخت حقوق دولتی و استفاده از تسهیلات، قوانین مربوط به تملک اراضی واقع در طرح‌های مصوب شهری و روستایی در جهت اهداف تعاونی؛
  6. استفاده و بهره‌برداری از فعالیت‌ها، طرح‌ها، زمین‌ها و املاک قابل واگذاری دولت در بخش‌های تولیدی، توزیعی و خدماتی شهرستان که اگر برگزاری مزایده به صرفه و صلاح نباشد با تأیید یکی از کمیسیون‌های دولت از طریق ترک تشریفات مزایده انجام خواهد شد؛
  7. مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت تعاونی‌ها؛
  8. انجام هرگونه معاملات از قبیل خرید و فروش، اجاره و نظایر آن و تملک اراضی، اموال منقول و غیرمنقول و تأمین  نیازمندی‌های خود به طریق مقتضی و مقرون به صرفه در جهت اهداف تعاونی؛
  9. خرید اوراق بهادار برای مدیریت منابع تعاونی.

نوشته های اخیر

دسته بندی ها