تعاونی برتر ملی در دو سال متوالی

شرکت تعاونی توسعه و عمران
​​​​​​​ شهرستان قم

025-37719923

تاسیس شرکت اقماری طیب گوشت پارسا نوین

 

شرکت تعاونی توسعه و عمران قم پس از خرید کشتارگاه صنعتی به منظطور بهره برداری از آن نسبت به تاسیس شرکت سهامی خاص طیب گوشت پارسا نوین اقدام نمود که این شرکت در تاریخ ۹۹/۰۸/۲۷ به شماره ثبت ۱۷۹۹۰در اداره کل ثبت شرکتهای قم  به ثبت رسیده است

مهمترین موضوع فعالیت این شرکت : خرید ، تجهیز و بهره برداری از انواع کشتارگاه های صنعتی دام و طیور و دیگر موضوعات مرتبط می باشد آدرس این شرکت در کیلومتر هفت جاده قم _ جعفریه قرار دارد و ساختمان اداری و کشتارگاه در یک مجتمع کشتارگاهی قرار دارد

 

 

 

نوشته های اخیر

دسته بندی ها