تعاونی برتر ملی در دو سال متوالی

شرکت تعاونی توسعه و عمران
​​​​​​​ شهرستان قم

025-37719923

اعضای هیئت مدیره شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان قم

فردین صالحی  شهرکی مدیرعامل 
احمد شوکت  رئیس هیات مدیره
مجتبی دلاوری پاریزینائب رئیس هیئت مدیره
عباس احمد خانی دبیر و منشی و عضو هیئت مدیره
حمیدرضا زمانی عضو هیئت مدیره 
اکبر شوکت عضو هیئت مدیره
کاوه نوری کوپائی عضو هیئت مدیره
نعمت اله دیانیعضو هیئت مدیره
کامران منتظری بازرس 

 

نوشته های اخیر

دسته بندی ها