تعاونی برتر ملی در دو سال متوالی

شرکت تعاونی توسعه و عمران
​​​​​​​ شهرستان قم

خرید سهام

025-33554377

جلسه توجیهی نمایندگان بلوکهای شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان قم

پیرو دعوت نامه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان قم از نمایندگان بلوکها جهت توجیه برگزاری نحوه انتخاب نمایندگان جدید بلوکها با توجه به اتمام مهلت دوره قبلی نمایندگان بلوکها پس از ارائه گزارشی توسط رئیس هیات مدیره آقای صابری و مدیرعامل شرکت آقای مهندس ضیایی و ارائه دستور العمل نحوه تشکیل مجامع عمومی موضوع ماده ۱۶ اساسنامه شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی مقرر گردید نسبت به انتخاب نمایندگان اعضا از طریق برگزاری جلسه  در حوزه انتخابی بلوکها اقدام بعمل آید با حضور نماینده اداره تعاون و نماینده شرکت تعاونی توسعه و عمران که به دعوت شرکت تعاونی توسعه و عمران مطابق برنامه در این خصوص اقدام میگردد.

 

 

نوشته های اخیر

دسته بندی ها