تعاونی برتر ملی در دو سال متوالی

شرکت تعاونی توسعه و عمران
​​​​​​​ شهرستان قم

خرید سهام

025-33554377

کارگزاری بلوک NE34بلوار پیامبر اعظم

کارگزاری بلوک NE34 بلوار پیامبر اعظم(ص)

-انجام قرار داد کارگزاری در بلوار پیامبر اعظم در قم مهمترین پروژه ای بود که برای اولین بار توسط این تعاونی در استان قم اجرا شده .شرکت از سال 94 مطالعات خود را آغاز نموده و سرانجام در اسفند ماه 96 پیشنهاد سرمایه‌گذار معرفی شده به تصویب شورای شهر رسید.

تصاویر مر بوط به پروژه کارگزاری در بلوار پیامبر اعظم (ص) – حرم تا حرم

نوشته های اخیر

دسته بندی ها