تعاونی برتر ملی در سال 1399

شرکت تعاونی توسعه و عمران
​​​​​​​ شهرستان قم

025-37842105

کمیته برند حلال

آقای مهندس صابری مقدم، آقای مهندس ضیایی، آقای آل احمد، آقای شیرمحمدی و آقای محمودی