تعاونی برتر ملی در سال 1399

شرکت تعاونی توسعه و عمران
​​​​​​​ شهرستان قم

025-37842105

کمیته ساماندهی زائرین عراقی

آقای مهندس صابری مقدم، مهندس ضیایی، آقای آل احمد، آقای مهندس طباطبایی و آقای بختیاری