تعاونی برتر ملی در دو سال متوالی

شرکت تعاونی توسعه و عمران
​​​​​​​ شهرستان قم

خرید سهام

025-33554377

تغییرات شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان قم

تغییرات شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان قم
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 14 دی‌ماه و به موجب مجوز شماره 29208 مورخ 6دی‌ماه اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان قم تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقایان احمد شوکت به سمت رئيس هئيت مدیره، نعمت اله دیانی به سمت نائب رئيس هیئت مدیره، حمیدرضا زمانی به سمت منشی هیئت مدیره و رضا سهرابی به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت ماموریت هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
ادامه مطلب

مطالب ویژه

دسته بندی ها