تعاونی برتر ملی در دو سال متوالی

شرکت تعاونی توسعه و عمران
​​​​​​​ شهرستان قم

خرید سهام

025-33554377

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان قم

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان قم
با توجه به عدم رسمیت و به حد نصاب نرسیدن مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان قم به شناسه ملی 14004033185درمورخ 1402/12/07 بدینوسیله از تمامی نمایندگان اعضا و سهامداران غیر عضواین شرکت دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم که در روز یکشنبه مورخ 1402/12/20 راس ساعت 14:00 به صورت حضورفیزیکی افراد درآدرس قم، …
ادامه مطلب

مطالب ویژه

دسته بندی ها