تعاونی برتر ملی در سال 1399

شرکت تعاونی توسعه و عمران
​​​​​​​ شهرستان قم

025-37842105

کمیته خدمات بیمه‌ای، مالی، رفاهی و بانکی

آقای مهندس ضیایی، آقای بختیاری، آقای شیرمحمدی و آقای لاجوردی