تعاونی برتر ملی در دو سال متوالی

شرکت تعاونی توسعه و عمران
​​​​​​​ شهرستان قم

025-37842105

انجام خدمات کارگزاری بیمه

نعقاد قرارداد با کارگزاری رسمی بیمه توسط شرکت تعاونی توسعه وعمران که منبعد این شرکت تعاونی پیگیر خواهد بود تا بتواند کلیه پوششهای بیمه ایی دستگاههای اجرایی دولتی وخصوصی استان را انجام دهدکه موفقیت در این راه با کمک و همکاری سهامداران محترم بدست خواهد امد

نوشته های اخیر

دسته بندی ها