تعاونی برتر ملی در دو سال متوالی

شرکت تعاونی توسعه و عمران
​​​​​​​ شهرستان قم

025-37842105

جلسات در خصوص برند حلال

جلسه با معاون ملی استاندارد کشور و حضرت آیت الله مبلغی  ناظر حلال  و مدیر عامل شرکت تعاونی توسعه و عمران قم و شرکت فرا دانش 

 

نوشته های اخیر

دسته بندی ها