تعاونی برتر ملی در دو سال متوالی

شرکت تعاونی توسعه و عمران
​​​​​​​ شهرستان قم

خرید سهام

025-33554377

گفتگوی زنده خبری مدیرعامل شرکت تعاونی توسعه و عمران در شبکه استانی قم


گفتگوی زنده خبری مدیرعامل شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان قم، چهارم اسفندماه ۱۳۹۹، بعد از خبر ساعت ۱۸:۳۰ از شبکه استانی قم.

 

نوشته های اخیر

دسته بندی ها