تعاونی برتر ملی در دو سال متوالی

شرکت تعاونی توسعه و عمران
​​​​​​​ شهرستان قم

خرید سهام

025-33554377

پروانه عضویت انبوه سازی مسکن و ساختمان

به منظور ورود شرکت تعاونی به موضوع ساخت و ساز این شرکت درخواست خود را جهت عضویت در انجمن صنفی انبوه سازان مسکن و ساختمان ارائه نمود و با توجه به رزومه مدیر عامل و رییس هیات مدیره این درخواست مورد موافقت قرار گرفت  که پس از پیگیری های انجام شده پروانه عضویت برای شرکت صادر گردید سپس درخواست صدور پروانه رتبه بندی انبوه سازی به انجمن انبوه سازی ارسال شده است که در حال بررسی کارشناسان آن انجمن میباشد و پس از آن این درخواست در اداره کل راه و شهرسازی وسازمان نظام مهندسی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

نوشته های اخیر

دسته بندی ها