تعاونی برتر ملی در دو سال متوالی

شرکت تعاونی توسعه و عمران
​​​​​​​ شهرستان قم

خرید سهام

025-33554377

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان قم

با توجه به عدم رسمیت و به حد نصاب نرسیدن مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان قم به شناسه ملی 14004033185درمورخ 1402/12/07 بدینوسیله از تمامی نمایندگان اعضا و سهامداران غیر عضواین شرکت دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم که در روز یکشنبه مورخ 1402/12/20 راس ساعت 14:00 به صورت حضورفیزیکی افراد درآدرس قم، خیابان شهید لواسانی (ساحلی) بعد از فرمانداری بین کوچه 23 و -25تالار فرهنگیان – سالن کنفرانس، تشکیل میگردد جهت اتخاذ تصمیمات ذیل حضور بهم رسانید برگ ورود به جلسه در محل جلسه توزیع میشود هریک ازاعضا یا سهامداران غیرعضوجهت معرفی نماینده تام الاختیار/وکیل خود به منظور حضور در جلسه و اعمال رای میبایست باتفاق یکدیگرتا تاریخ 1402/12/19 به دفتر شرکت مراجعه تاپس ازاحرازهویت وتایید وکالتنامه برگ ورود به جلسه جهت نماینده صادر شود. دستور جلسه :
 طرح و تصویب صورتهای مالی تلفیقی سال 1401 پس از استماع گزارش کتبی هیئت مدیره و بازرس.

 طرح و تصویب مطالب مربوط به پروژه پرنیان ) قرارداد-اخذ تسهیلات –خرید تجهیزات- هزینه ها و درآمدهاو...

طرح و تصویب آیین نامه مالی و معامالتی جدید

طرح و تصویب آیین نامه استخدامی جدید

طرح و تصویب نحوه اشتغال و حقوق اعضای هیئت مدیره و دستورالعمل حقوق اعضای موظف هیئت مدیره مطابق تبصره 3 ماده 18 اساسنامه

پیشنهاد حق الجلسه اعضای کمیسیون های تعاونی

اتخاذ تصمیم در خصوص تسویه حساب با متقاضیان فروش سهام و استعفا از عضویت

خرید و فروش سهام تعاونی توسط اعضا یا متقاضیان جدید

طرح و تصویب بودجه پیشنهادی هیات مدیره برای سال 1403 

نوشته های اخیر

دسته بندی ها