تعاونی برتر ملی در دو سال متوالی

شرکت تعاونی توسعه و عمران
​​​​​​​ شهرستان قم

025-37719923

پروژه منطقه نمونه گردشگری کهک

 

موافقت اولیه با واگذاری 20 هکتار زمین در منطقه نمونه گردشگری کهک به شرکت 

نوشته های اخیر

دسته بندی ها