تعاونی برتر ملی در سال 1399

شرکت تعاونی توسعه و عمران
​​​​​​​ شهرستان قم

025-37842105

پروژه منطقه نمونه گردشگری کهک

 

موافقت اولیه با واگذاری 20 هکتار زمین در منطقه نمونه گردشگری کهک به شرکت