تعاونی برتر ملی در دو سال متوالی

شرکت تعاونی توسعه و عمران
​​​​​​​ شهرستان قم

خرید سهام

025-33554377

سهامداران شرکت

تعداد اعضای شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان قم حدود ده هزار عضو حقیقی دارد که شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان قم تاکنون حدود ۱۲۰۰۰۰ سهم عرضه کرده است.

میزان مشارکت اهالی در این تعاونی که از طریق نسبت تعداد اعضای تعاونی به نسبت جمعیت شهرستان محاسبه شده 0.62 درصد (6.2 در هزار) است که 0.12درصد بالاتر از حداقل نصاب قانونی است. از نظر تعداد افراد عضو این یکی از بزرگترین تعاونی­های کشور می باشد که اکثر آنها از اقشار آسیب ­پذیر جامعه هستند در صدد حمایت از این تعداد از شهروندان استان قم می باشد.

میزان مشارکت بانوان در پذیرش عضویت این تعاونی 40 درصد است که نشان­دهنده استقبال این قشر از جامعه در عضویت این تعاونی است. میزان مشارکت بانوان در تعاونی­های ثبت شده در سطح کشور به طور متوسط 21 درصد است که نشان می دهد موفقیت موسسان این تعاونی در جذب مشارکت بانوان دو برابر متوسط کشوری است. این میزان مشارکت علاوه بر اینکه یک نقطه قوت تعاونی محسوب می شود، می­تواند به عنوان یک فرصت برای توسعه فعالیت های کسب و کار توسط بانوان در سطح شهرستان مد نظر قرار گیرد. اعضای تعاونی عمدتاً ساکن شهر قم هستند.

نوشته های اخیر

دسته بندی ها