تعاونی برتر ملی در دو سال متوالی

شرکت تعاونی توسعه و عمران
​​​​​​​ شهرستان قم

025-37842105

اعضای هیئت مدیره شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان قم

 

 

 

نعمت اله دیانیمدیرعامل و عضو هیات مدیره
احمد شوکت  رئیس هیات مدیره
مجتبی دلاوری پاریزینائب رئیس هیئت مدیره
عباس احمد خانی دبیر و منشی و عضو هیئت مدیره
حمیدرضا زمانی عضو هیئت مدیره 
اکبر شوکت عضو هیئت مدیره
مهدی معینی پورعضو هیئت مدیره
کامران منتظری بازرس