تعاونی برتر ملی در دو سال متوالی

شرکت تعاونی توسعه و عمران
​​​​​​​ شهرستان قم

025-37842105

تاسیس شرکت انبوه سازان توسعه و عمران امین قم

بر اساس بند ۴ ماده سه اساسنامه این شرکت تعاونی می تواند جهت سرمایه گذاری در طرحها و پروژه ها به صورت هلدینگ عمل نموده و نسبت به تاسیس شرکت های اقماری اقدام نماید بر همین اساس و پس از تاسیس شرکت سهامی خاص طیب گوشت پارسا نوین به منظور ورود به فعالیتهای عمرانی و ساخت و ساز نسبت به تاسیس شرکت انبوه سازی اقدام گردید 
شرکت سهامی خاص انبوه سازان توسعه و عمران امین قم به شماره ثبت ۱۹۳۲۵ در  تاریخ ۱۳/۱۰/۱۴۰۰ به شناسه ملی ۱۴۰۱۰۶۶۴۸۴۶  به ثبت رسید لازم بذکر است مالکیت صد درصد این شرکت در حال حاضر متعلق به این تعاونی می باشد